Köpvillkor

Tillämpningsområde
Workwear i Tyresö AB (nedan kallat Workwear) tillverkar sina produkter speciellt för professionella användare (kunder som inte är konsumenter) (nedan kallat kund). Genom att lägga en beställning förpliktar sig kunden att endast använda varorna på webbutiken inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet. Endast dessa allmänna villkor är gällande. Inga andra villkor gäller, såvida inte Workwear godkänt dem uttryckligen.

Avtalsslut
Genom att trycka på knappen ”BESTÄLL” lägger kunden en bindande beställning, som utgör ett anbud om slutande av avtal. Innan kunden lägger sin beställning har han eller hon möjlighet att kontrollera och vid behov ändra sina uppgifter under rubriken ”Slutkontroll”. När vi har tagit emot beställningen får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar detta. I meddelandet förtecknas även detaljerna om beställningen. Orderbekräftelsen är inget köprättsligt godkännande, utan syftar endast till att informera kunden om att beställningen har tagits emot av Workwear. Avtal sluts först när Workwear uttryckligen godtar beställningen eller skickar varan till kunden. Avtal sluts och fullgörs på svenska. Workwear förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla den beställda varan och återbetala köpsumman till kunden, om varan inte (eller tillfälligt inte) är tillgänglig, trots att ett köpeavtal slutits.

Leverans
Leveranstiden för varan beror på valt betalningssätt. Vid förskottsbetalning levereras varan i regel inom 3 till 5 arbetsdagar (måndag till fredag) efter mottagen betalning, vid betalning mot faktura levereras varan inom 3 till 5 arbetsdagar (måndag till fredag) efter mottagen beställning. Om varan har dekorerats med broderi eller tryck eller ändrats på annat sätt avtalas en individuell leveranstid i varje enskilt fall.

Prismärkning
Alla priser är angivna exklusive moms.

Äganderättsförbehåll
Varan förblir i Workwear ägo tills hela köpesumman har betalats in.

Ansvar
Om varan är bristfällig tillämpas gällande bestämmelser för felansvar med följande undantag: Workwear ansvarar inte för skador som uppstår till följd av ofullständig, försenad eller utebliven leverans om detta beror på brand, strejk, lock-out, force majeur eller andra omständigheter som Workwear inte kan påverka. Detta gäller även om den ofullständiga, försenade eller uteblivna leveransen beror på ovannämnda omständigheter hos någon av våra leverantörer. Vid utebliven eller försenad leverans från någon av våra leverantörers sida, förbehåller sig Workwear att upphäva köpeavtalet, om varan inte (eller tillfälligt inte) är tillgänglig trots att ett köpeavtal har slutits. Workwear förpliktar sig att omedelbart informera kunden om en vara inte är tillgänglig, och återbetala belopp som kunden betalat in. Workwear ansvarar inte för skador som orsakats till följd av enkel vårdslöshet. Detta gäller inte vid dödsfall, personskador eller brott mot avtalsenliga skyldigheter, det vill säga sådana skyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullgöras och vilka kunden förutsätter och får förutsätta kommer att efterlevas i samband med garantier eller anspråk som härrör ur produktansvarslagen (1992:18). Detta gäller även för handlingar som utförs av rättsliga representanter, arbetstagare eller agenter till Workwear. Vårt ansvar vid brott mot avtalsenliga skyldigheter till följd av oaktsamhet begränsas till direkta skador. Detta gäller inte vid dödsfall, person- eller hälsoskador. Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av ovannämnda ansvarsbegränsningar.
Villkorens giltighet
Om en eller flera punkter i de här allmänna villkoren upphör att gälla, påverkar det inte giltigheten av övriga punkter eller av avtalet i sin helhet. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av en giltig bestämmelse som så långt som möjligt uppfyller det ekonomiska mål som avtalsparterna eftersträvade med den ogiltiga bestämmelsen.

Integritetspolicy
Genom denna länk till vår integritetspolicy erbjuder Workwear kunden utförlig information om hur, var och i vilket syfte företaget samlar in, behandlar och använder personuppgifter som är nödvändiga i samband med beställningar eller vår mailingtjänst infoga länk. Kunden samtycker uttryckligen till att hans eller hennes personuppgifter samlas in, behandlas och bearbetas på detta sätt. Kunden kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke.

Upphovsrätt
Workwear FÖRBEHÅLLER SIG ALLA RÄTTER till webbplatsens design och till samtliga texter och grafiker. Webbplatsen (eller delar av den) får inte kopieras eller reproduceras (inkl. i form av utskrift på papper), såvida detta inte sker i syfte att lägga en beställning hos Workwear eller använda webbplatsen som inköpsresurs. Denna webbplats eller material på denna webbplats får inte användas, reproduceras, spridas, ändras eller offentliggöras i något annat syfte än ovan nämnda, såvida Workwear inte uttryckligen godkänt detta skriftligt eller elektroniskt.